Menu Close

Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data

Ir-Regolament (UE) 2016/679 dwar il-Protezzjoni Ġenerali tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (il-Kap 586) jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali kemm jekk b’mod elettroniku kif ukoll f’forma manwali. Iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stipulati f’din il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Għanijiet għall-ġbir tad-data

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni ta’ Malta jiġbor u jipproċessa informazzjoni biex iwettaq l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni preżenti.Id-data kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont il-Leġiżlazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data u f’termini tal-Att dwar il-Medjazzjoni Cap.474.

Riċevituri tad-data

L-informazzjoni personali tiġi aċċessata mill-impjegati li huma assenjati biex iwettqu l-funzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.Id-data Personali ser tiġi żvelata lill-Medjaturi u lill-partijiet involuti fil-medjazzjoni relattiva.L-iżvelar jista’ jsir ukoll lil partijiet terzi iżda biss kif awtorizzat mil-liġi.

Drittijietek

Inti intitolat (a) li tkun taf, bla ħlas, x’tip ta’ informazzjoni żżomm u tipproċessa ċ-Ċentru tal-Medjazzjoni ta’ Malta dwar u għaliex, min għandu aċċess għaliha, kif jinżamm u kif jinżamm aġġornat, għal kemm żmien tinżamm, u x’qed tagħmel l-Unità biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Il-GDPR jistabbilixxi proċedura formali biex jiġu indirizzati t-talbiet għall-aċċess tas-suġġett tad-data.Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal kwalunkwe informazzjoni personali li tinżamm dwarhom miċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta, jew fil-kompjuter jew f’fajls manwali.Talbiet għal aċċess għal informazzjoni personali minn suġġetti tad-data għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu lill-President taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.Id-dettalji ta’ identifikazzjoni tiegħek bħan-numru ta’ ID, l-isem u l-kunjom iridu jiġu sottomessi mat-talba għal aċċess.F’każ li niltaqgħu ma’ diffikultajiet ta’ identifikazzjoni, tista’ tintalab tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni.

Iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għandu l-għan li jikkonforma kemm jista’ jkun malajr mat-talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni personali u se jiżgura li jingħata fi żmien raġonevoli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn xahar mill-wasla tat-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni valida għal dewmien.Meta talba għal aċċess ma tkunx tista’ tiġi sodisfatta fi żmien raġonevoli, ir-raġuni tiġi spjegata bil-miktub lis-suġġett tad-data li jagħmel it-talba.Jekk ikun hemm xi ksur ta’ data, is-suġġett tad-data jiġi infurmat b’dan.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jitolbu li l-informazzjoni tagħhom tiġi emendata, titħassar jew ma tintużax f’każ li r-riżultati tad-data ma jkunux korretti.

F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba tiegħek għal aċċess, inti tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni u d-data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu huma pprovduti hawn taħt.

Politika ta’ Żamma

Id-data personali tiegħek tinġabar permezz tal-Att tal-474 dwar l-Att XVI tal-2004.

L-iskeda li ġejja tiddeskrivi r-rekwiżiti ta’ żamma għall-kategoriji varji ta’ dokumentazzjoni fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

Il-kategorija tad-Dokument

Perjodu taż-Żamma

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni biex jaġixxi bħala Medjatur

20 sena

Sabiex tkun tista’ twettaq funzjonijiet skont il-Kap tal-Att dwar il-Medjazzjoni.474

Talba għal Medjazzjoni

10 sena

Bħal hawn fuq

Talba għal Ħatra ta’ Medjatur

10 sena

Bħal hawn fuq

Avviż ta’ ħatra ta’ Medjatur

10 sena

Bħal hawn fuq

Ġurament ta’ Kunfidenzjalità

10 sena

Bħal hawn fuq

Terminazzjoni tal-Medjazzjoni

10 sena

Bħal hawn fuq

Id-data li jeħtieġ li tinqered wara l-perjodi ta’ żmien innotat se tintrema b’mod effiċjenti biex jiġi żgurat li tali informazzjoni ma tkunx għadha disponibbli fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq l-email: reuben.a.pullicino@gov.mt jew bin-numru tat-telefon: + 356 2334 6356.

Kontrollur tad-Data — Chairperson Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
Il-kontrollur tad-Data taċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz:
158, Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176

Isem:        Dr. Vincent Micallef
Mowbajl:  +356 9923 5505
Imejl:        vince@vmlegal.mt

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data
Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz:

Livell 2, Airways House,
Triq il-Kbira,
Tas-Sliema SLM 1549
Telefon: +356 2328 7100
Email: idpc.info@gov.mt

Skip to content