Menu Close

Il-Proċess ta’ Medjazzjoni

Mediation Process

It-tilwim jista’ jiġi riferut liċ-Ċentru għall-medjazzjoni:

  1. B’mod volontarju, jiġifieri wara deċiżjoni mill-partijiet litiganti; jew
  2. Wara digriet jew ordni tal-Qorti jew ta’ awtorità aġġudikatorja oħra fuq talba tal-partijiet għall-proċedimenti wara li jkunu diġà bdew il-proċedimenti kontenzjużi. Fejn il-qorti tqis li jkun xieraq li t-tilwima tista’ tiġi solvuta permezz tal-assistenza ta’ medjatur, hija tista’, fuq l-inizjattiva tagħha stess, tirreferi t-tilwima għal medjazzjoni; jew
  3. bil-liġi, jiġifieri minn kwalunkwe awtorità li ma tkunx awtorità ta’ aġġudikazzjoni jew permezz tal-eżekuzzjoni ta’ klawżola f’kuntratt li tirrikjedi li l-partijiet jissottomettu għal medjazzjoni kull tilwima li tirriżulta taħt jew mit-termini tal-kuntratt.

Talba għal Medjazzjoni
Il-partijiet involuti fit-tilwima huma meħtieġa jissottomettu t-talba tagħhom għal medjazzjoni billi jimlew l-applikazzjoni eForm permezz tal-menu ta’ fuq il-websajt taċ-Ċentru “eForms u Mistoqsijiet Fekwenti” jew billi jaċċessaw il-websajt tal-gvern servizz.gov.mt u jissottomettu online. Mal-ħlas tal-miżata skont it-Tariffa S.L. 474.01, iċ-Ċentru jipprovdi lill-partijiet lista ta’ medjaturi akkreditati biex jagħżlu wieħed minnhom biex iwettqu l-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

Ħatra ta’ Medjatur
Jekk fil-każ ta’ medjazzjoni volontarja jew jekk tiġix riferuta liċ-Ċentru mill-Qorti jew minn awtorità ta’ aġġudikazzjoni oħra jew bil-liġi, medjatur jintgħażel mill-partijiet litiganti mil-lista ta’ medjaturi akkreditati miċ-Ċentru, sakemm il-persuna magħżula tkun aċċettabbli b’mod reċiproku għall-partijiet kollha fit-tilwima. Jekk il-partijiet ma jaqblux dwar l-għażla ta’ medjatur aċċettabbli għaż-żewġ naħat, iċ-Ċentru jaħtar bħala medjatur il-persuna li isimha jkun imiss fuq il-lista ta’ medjaturi approvati.

Skedar tal-Medjazzjoni
Wara l-ħatra tiegħu/tagħha, il-medjatur jikkuntattja lill-partijiet u lill-konsulent legali tagħhom, jekk ikunu assistiti hekk, sabiex tiġi stabbilita data disponibbli b’mod reċiproku għall-ewwel laqgħa. Il-partijiet ta’ medjazzjoni jistgħu jiġu assistiti minn konsulent legali qabel jew matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

Proċedimenti ta’ Medjazzjoni
Bi u fil-biċċa l-kbira, ir-rikavati ta’ medjazzjoni huma dawn li ġejjin:

  1. il-medjatur jagħti deskrizzjoni qasira tar-rwol tiegħu u tal-partijiet. Huwa mbagħad jispjega r-regoli bażiċi tal-proċess (jiġifieri l-istandards ta’ kondotta għall-medjazzjoni) bħall-partijiet jaqblu li fi żmien partikolari jitkellmu wieħed u ma jinterrompux lil xulxin, isejħu lil xulxin bl-ewwel ismijiet tagħhom, jafdaw lil xulxin u jużaw lingwa rispettuża, biex iwaqqfu l-abitazzjoni f’avvenimenti tal-passat u jiffokaw fuq dak li huwa importanti għal-preżent u l-futur biex jaslu għal ftehim, eċċ.;
  2. Kull parti mbagħad tiġi mistiedna mill-medjatur biex tagħti rendikont qasir tal-fatti tat-tilwima mill-perspettiva tiegħu/tagħha. Dan jista’ jsir jew f’sessjoni konġunta jew, jekk il-partijiet iħossuhom aktar komdi, dan jista’ jsir privatament bil-medjatur sakemm iż-żewġ partijiet jaqblu;
  3. wara li jkun sema’ ż-żewġ naħat tal-istorja, il-medjatur jista’ jagħmel mistoqsijiet biex jiċċara ċerti kwistjonijiet sabiex ikun jista’ jgħin lill-partijiet jegħlbu kwalunkwe ostakolu;
  4. il-medjatur imbagħad jidentifika punti ta’ qbil bejn il-partijiet fi sforz biex jiġu mfittxija u esplorati l-għażliet għas-saldu.
Skip to content