Menu Close

Kodiċi ta' Kondotta għall-Medjaturi

Dan huwa l-kodiċi ta’ etika għall-medjaturi magħmul miċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni skont is-setgħat mogħtija lilu mit-Taqsima 5J tal-Att XVI tal-2004.

Dan il-kodiċi huwa maħsub biex jistabbilixxi l-prinċipji etiċi bażiċi li l-medjaturi għandhom josservaw fil-qadi ta’ dmirijiethom bħala medjaturi. Mhumiex u ma għandhomx l-għan li jkunu eżawrjenti jew li huma regoli preskrittivi jew dettaljati li jindirizzaw kwalunkwe u kull sitwazzjoni possibbli li tista’ tinqala’ matul il-medjazzjoni. Il-medjazzjonijiet isiru f’forom differenti, ikollhom individwi differenti bħala partijiet, jittrattaw firxa ta’ sitwazzjonijiet tal-ħajja — u għaldaqstant jippruvaw ikunu preskrittivi b’regoli dettaljati biex jittrattaw kull sitwazzjoni u kull sitwazzjoni ma sservi l-ebda skop utli. Madankollu, il-Bord jemmen li hemm prinċipji etiċi fundamentali u regoli ta’ kondotta li huma meħtieġa li jiġu rrispettati fi kwalunkwe sitwazzjoni minn medjatur — regoli li jittrattaw il-kunfidenzjalità u l-imparzjalità li huma komuni. Dawn ir-regoli, għalhekk, ma għandhomx l-għan li jipprovdu lill-medjaturi b’manwal komprensiv li se jsolvi l-problemi kollha ta’ kuljum tagħhom — iżda jipprovdu gwida li għandha tippermettilhom permezz ta’ prinċipji ġenerali jindirizzaw dawk is-sitwazzjonijiet billi jagħtu l-aħjar ġudizzju tagħhom dwar dawk is-sitwazzjonijiet fid-dawl ta’ dawn il-prinċipji.

Dawn ir-regoli huma għalhekk maħsuba biex jipprovdu r-regoli bażiċi li jiżguraw l-integrità tal-proċess ta’ medjazzjoni li jnissel il-fiduċja u l-kunfidenza tal-konsumaturi li jużaw dan is-servizz bħala l-mod preferut li bih isolvu t-tilwim tagħhom. Huwa fl-interess tal-pubbliku ġenerali li l-proċess ta’ medjazzjoni jkun wieħed ibbażat fuq prinċipji etiċi sodi li jesiġu mill-atturi ewlenin f’dak il-proċess livelli mhux mimsusa ta’ integrità u integrità, li mhumiex biss intrinsiċi fil-proċess iżda li huma perċepiti bħala tali mill-utent finali tas-servizz.

Il-Bord jista’ minn żmien għal żmien joħroġ noti ta’ gwida lill-medjaturi jew regoli supplimentari għal dan il-kodiċi, ġeneralment jew speċifikament maħsuba għal tipi partikolari ta’ medjazzjonijiet.

 1. Preambolu
  Persuni maħtura biex jaġixxu bħala medjaturi kemm jekk skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Medjazzjoni tal-2004 (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-Att”) jew skont kwalunkwe liġi oħra fis-seħħ f’Malta, huma meħtieġa jirrispettaw dan il-Kodiċi ta’ Kondotta. Dan il-Kodiċi għandu jservi ta’ gwida għall-medjaturi fit-twettiq tar-responsabbiltajiet professjonali, id-dmirijiet u l-imġiba aċċettabbli tagħhom u huwa maħsub biex jgħinhom jiksbu l-livell mixtieq ta’ kondotta bil-ħsieb li tiġi żgurata l-integrità tal-proċess ta’ medjazzjoni u l-utilità tal-proċess bħala parti mis-soluzzjoni tat-tilwim. Il-medjaturi għandhom ikunu marbuta li josservaw il-prinċipji ta’ kondotta stabbiliti f’dan il-kodiċi.
 2. Kompetenza
  Medjatur għandu jaġixxi biss f’tali kapaċità jekk il-Bord iqis li tali persuna hija kompetenti u xierqa biex twettaq il-kompitu meħtieġ minnha. Medjatur għandu wkoll l-obbligu li jtejjeb il-ħiliet u l-kapaċitajiet professjonali meħtieġa permezz ta’ taħriġ kontinwu xieraq u aġġornament tal-edukazzjoni u l-prattika tiegħu/tagħha fil-ħiliet ta’ medjazzjoni. Huwa għandu jsegwi u jipparteċipa b’mod attiv f’opportunitajiet edukattivi u ta’ taħriġ li jippromwovu l-profiċjenza fil-ħiliet ta’ medjazzjoni peress li dawn jistgħu jirriżultaw minn żmien għal żmien.
 3. L-Imparjzjalitá
  Medjatur għandu josserva standards għoljin ta’ kondotta sabiex jiġu żgurati l-integrità u l-ġustizzja tal-proċess. Il-medjaturi għandhom, f’kull ħin, jaġixxu u jagħmlu ħilithom biex jaġixxu b’imparzjalità lejn il-partijiet u għandhom, akkost ta’ kollox, jevitaw imġiba li timplika preġudizzju favur kwalunkwe waħda mill-partijiet jew ir-rappreżentanti tagħhom. Il-medjatur irid ikollu l-fiduċja u l-kunfidenza tal-partijiet f’kull ħin matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

  Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1). Jekk il-partijiet jew kwalunkwe waħda minnhom tkun assistita minn konsulent legali matul kwalunkwe żmien matul il-proċess ta’ medjazzjoni, u l-medjatur ikun tal-fehma li huwa fl-aħjar interessi tal-proċess ta’ medjazzjoni li jsiru laqgħat fil-privat mal-partijiet fuq bażi individwali, il-medjatur ikollu bżonn jistieden lill-partijiet biex jinfurmaw lill-konsulent legali tagħhom dwar il-ħtieġa ta’ tali laqgħa privata. Tali laqgħat isiru biss jekk iż-żewġ partijiet jaqblu L-kunsens jew b’xi mod ieħor għat-twettiq ta’ tali laqgħat privati jeħtieġ li jingħata lill-medjatur bil-miktub mill-partijiet.

  Il-medjatur flimkien mal-partijiet u l-konsulent legali tagħhom, jekk ikunu assistiti b’dan il-mod, għandhom, fl-ewwel laqgħa, jiddeterminaw il-mod li bih għandhom isiru l-komunikazzjonijiet bejn il-medjatur, il-partijiet u l-konsulent legali rispettiv tagħhom, jekk ikun hemm. Fin-nuqqas ta’ tali ftehim, il-medjatur għandu jikkomunika biss mal-partijiet u mhux mal-avukat tagħhom jew ma’ rappreżentanti oħra.

  Il-medjatur għandu, f’konformità mal-metodu ta’ komunikazzjoni miftiehem skont dan ta’ hawn fuq, jinnotifika lill-partijiet u lill-avukat tagħhom, jekk ikunu assistiti b’dan il-mod, bid-dati, il-ħinijiet u l-post tas-seduti li għandu jżomm mal-partijiet kemm individwalment kif ukoll kollettivament.

  Id-dati, il-post u l-ħinijiet tas-seduti għandhom, sa fejn ikun prattikabbli, jiġu miftiehma mill-partijiet kollha. Medjatur għandu jagħmel l-aħjar sforzi biex jiżgura li jintlaħaq ftehim fid-dati, il-post u l-ħinijiet għal-laqgħat ta’ medjazzjoni, u għandu jippermetti biżżejjed flessibbiltà li twassal aktar għal soluzzjoni amikevoli, fil-każ li kwalunkwe wieħed minnhom ma jkunx jista’ jżomm ħatra soda. Madankollu, medjatur għandu jressaq ġudizzju imparzjali dwar il-proċess u fejn ikun jidher li parti tkun qed tabbuża mill-flessibbiltà tal-proċess, il-medjatur għandu jiżgura li l-proċess ma jiġix imġebbed u jista’ f’sitwazzjonijiet bħal dawn jistabbilixxi dati, postijiet u ħinijiet għal-laqgħat ta’ medjazzjoni anki fin-nuqqas ta’ qbil tal-partijiet jew ta’ kwalunkwe wieħed minnhom.

 4. Il-Kunfidenzjalità
  Il-komunikazzjonijiet kollha jew id-diskussjonijiet dwar riżolviment minn u bejn il-partijiet matul il-medjazzjoni għandhom jibqgħu kunfidenzjali u l-ebda evidenza ta’ xi ħaġa msemmija jew dokumenti prodotti matul il-proċess ta’ medjazzjoni ma għandhom ikunu ammissibbli fi kwalunkwe proċediment ta’ litigazzjoni.

  Il-medjatur għandu jiżgura wkoll li l-partijiet ikkonċernati jidħlu fi ftehim bil-miktub li jirrifletti din il-pożizzjoni u li bih kull waħda mill-partijiet taqbel u tirrikonoxxi li fi kwalunkwe proċediment kontradittorju eventwali, ma għandha bl-ebda mod tagħmel referenza għal kwalunkwe dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni oħra li setgħet saret taf bihom minħabba biss il-fatt li tali dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni oħra ġiet żvelata lilu matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

  Barra minn hekk, il-medjatur innifsu ma għandux u ma jistax jiġi mġiegħel fi kwalunkwe proċediment kontenzjuż jew proċedimenti oħra li jagħmel xi żvelar ta’ kwistjonijiet li jsir jaf bihom permezz tal-uffiċċju jew ir-rwol ta’ medjatur, sakemm kull waħda mill-partijiet fil-proċess ta’ medjazzjoni ma tkunx qablet kif xieraq u espressament, bil-miktub, mal-iżvelar ta’ tali informazzjoni mill-medjatur.

  Medjatur għandu jiżgura li l-aspettattivi tal-partijiet rigward il-kunfidenzjalità jiġu kkomunikati u mifhuma mill-partijiet.

  Minbarra r-rekwiżit statutorju ta’ kunfidenzjalità, kwalunkwe informazzjoni żvelata b’mod kunfidenzjali lil medjatur minn waħda mill-partijiet ma għandhiex tiġi żvelata lill-parti jew lill-partijiet l-oħra mingħajr il-permess espliċitu tal-parti kkonċernata.

  Sabiex jiġi evitat kull dubju, l-obbligu ta’ kunfidenzjalità ta’ medjatur ma jestendix għal kwistjonijiet jew informazzjoni oħra li l-medjatur isir jaf bihom barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċess ta’ medjazzjoni. Għaldaqstant, medjatur għandu javża minn qabel lill-partijiet fil-proċess ta’ medjazzjoni li kwalunkwe informazzjoni, dokumentarju jew mod ieħor li tista’ tinġieb għall-attenzjoni tiegħu barra mill-ambitu tal-proċess ta’ medjazzjoni, għandha tkun disponibbli għall-partijiet kollha fil-proċess ta’ medjazzjoni.

  Minkejja dan ta’ hawn fuq, fil-każ li medjatur ikollu fil-pussess tiegħu informazzjoni dwar it-tilwima li tkun is-suġġett tal-proċess ta’ medjazzjoni li jkun qed jitmexxa minnu bi kwalunkwe mod ieħor għajr waqt laqgħa ta’ medjazzjoni jew permezz ta’ korrispondenza jew sottomissjonijiet bil-miktub li jiffurmaw parti mill-proċess, u l-medjatur iħoss li l-informazzjoni inkwistjoni tista’ b’mod raġonevoli tqiegħed lill-medjatur f’kunflitt ta’ interess jew f’sitwazzjoni fejn ma jkunx jista’ jwettaq dmirijietu kif meħtieġ mil-liġi u minn dan il-kodiċi, allura l-medjatur għandu jirtira immedjatament mill-proċess.

  Il-medjatur jista’, madankollu, jagħmel divulgazzjonijiet liċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għal finijiet statistiċi mingħajr ma jiżvela jew x’aktarx jiżvela l-identità ta’ persuna li dwarha tirrelata l-informazzjoni jew li altrimenti jippermetti li jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi partikolari tat-tilwima.

 5. Il-Proċedura
  Qabel il-bidu tal-medjazzjoni, il-medjatur għandu jiżgura li l-partijiet ikunu fehmu u qablu espressament dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Medjazzjoni li jistabbilixxi t-termini tal-medjazzjoni u b’mod partikolari kwalunkwe dispożizzjoni applikabbli relatata mal-obbligi ta’ kunfidenzjalità fuq il-medjatur u fuq il-partijiet.

  Il-Ftehim għandu jkun datat u ffirmat mill-partijiet tal-medjazzjoni u mill-medjatur b’antiċipazzjoni tal-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

  Huwa rikonoxxut li kull tilwima jista’ jkollha l-karatteristiċi partikolari tagħha u li għalhekk huwa meħtieġ element ta’ flessibbiltà fil-proċeduri u l-metodi użati biex jiġi indirizzat tilwim differenti.

  Il-medjatur għandu jkun liberu fl-ambitu tal-obbligi ta’ imparzjalità u kunfidenzjalità biex jiddetermina l-proċedura li għandha tiġi adottata matul proċess partikolari ta’ medjazzjoni. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-medjatur għandu jispjega b’mod ċar il-proċedura li biħsiebu jadotta għall-medjazzjoni partikolari lill-partijiet u jekk meħtieġ lir-rappreżentanti legali tagħhom fil-bidu tal-proċess ta’ medjazzjoni.

 6. Ir-Rwol tal-Medjatur
  Fit-tmexxija tal-proċess ta’ medjazzjoni, ir-rwol prinċipali tal-medjatur huwa li jassisti u jiffaċilita lill-partijiet fil-medjazzjoni biex jilħqu soluzzjoni għat-tilwima msemmija għall-medjazzjoni. Il-medjatur għandu jevita li jindirizza kwistjonijiet matul il-laqgħat ta’ medjazzjoni li mhumiex rilevanti għall-kwistjoni riferuta għall-medjazzjoni, sakemm fl-aħjar ġudizzju tiegħu, kwistjonijiet bħal dawn jistgħu jwasslu biex il-partijiet jaslu għal soluzzjoni.

  Il-medjatur huwa responsabbli għall-ġestjoni tal-proċess ta’ medjazzjoni; waqt li jikkontrolla l-proċess huwa ma jikkontrollax il-kontenut tad-diskussjoni jew l-eżitu tat-tilwima.

  Huwa għandu, għalhekk, jagħmilha ċara lill-partijiet mill-bidu nett li:

  • Il-kompitu tiegħu huwa li jiffaċilita d-diskussjoni u li huwa bl-ebda mod ma jaġixxi bħala mħallef;
  • it-tilwima hija tagħhom stess; għaldaqstant jeħtieġ li jkollhom rwol attiv fil-proċess; u
  • qegħdin hemm biex jiddiskutu kwistjonijiet bejniethom dwar il-merti ta’ soluzzjoni potenzjali u biex jipperswadu lil xulxin u mhux lill-medjatur. B’mod ċar, id-dmir u r-rwol tal-medjatur huwa li jassisti lill-partijiet biex isibu modi u mezzi biex isolvu d-differenzi tagħhom u filwaqt li ma jridx jieħu deċiżjonijiet għall-partijiet, huwa għandu jgħinhom ifittxu, jesploraw u jidentifikaw għażliet għal soluzzjoni.

   Il-medjatur għandu wkoll jieħu rwol attiv billi jissuġġerixxi lill-partijiet dak li huwa jemmen li huwa ġust sabiex jgħinhom jegħlbu kwalunkwe ostaklu.

   Matul il-proċess ta’ medjazzjoni jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn il-medjaturi jista’ jkollhom bżonn jikkonsultaw dwar l-aħjar azzjoni li għandha tittieħed f’ċirkostanzi partikolari kif u meta jinqalgħu. Medjatur li jitqiegħed f’sitwazzjonijiet bħal dawn fejn jista’ jkollu bżonn gwida dwar ir-rwol u l-imġiba mistennija minnu/minnha jista’ jitlob liċ-Ċentru bil-miktub għal gwida miċ-Ċentru dwar l-aħjar azzjoni li għandha tittieħed fiċ-ċirkostanzi. Iċ-Ċentru għandu, wara li jikkunsidra kwistjoni riferuta lilu, jagħti gwida lill-medjatur dwar il-mod li bih għandu jipproċedi fiċ-ċirkostanzi biex jiżgura l-integrità, attwali u perċepita, tal-proċess ta’ medjazzjoni. Xejn f’dan ta’ hawn fuq ma għandu jinftiehem bħala raġuni għal medjatur, jekk huwa jqis fl-aħjar ġudizzju tiegħu li m’għadux kapaċi jmexxi medjazzjoni partikolari b’mod imparzjali biex jirtira mir-rwol tiegħu bħala medjatur.

 7. Setgħa ta’ Ssetiljar
  Il-medjatur għandu, fil-bidu tal-proċess, jitlob lill-partijiet kollha involuti fil-medjazzjoni jekk għandhomx l-awtorità li jsolvu t-tilwima bi dritt tagħhom stess jew jekk għandhomx ifittxu l-approvazzjoni minn xi ħadd ieħor qabel ma jintlaħaq ftehim.

  F’każ li xi waħda mill-partijiet jew kwalunkwe waħda mill-partijiet tkun qed taġixxi f’isem oħra, bħal kumpanija jew persuna oħra permezz ta’ prokura, u ma jkollhiex l-awtorità li ssolvi kwistjonijiet mingħajr l-istruzzjonijiet minn qabel tal-korp jew tal-persuna rrappreżentata, il-medjatur għandu jaċċerta li kwalunkwe ftehim milħuq waqt il-medjazzjoni jkun soġġett għall-approvazzjoni bil-miktub mogħtija mill-persuna awtorizzata li torbot lill-kumpanija jew lil tali persuna oħra, qabel ma l-ftehim jiġi ffirmat mill-partijiet.

 8. Medjaturi Biex Jaġixxu Malajr
  Il-medjatur għandu jibda l-medjazzjoni malajr kemm jista’ jkun wara li ssir ir-referenza. Barra minn hekk, huwa għandu jaċċerta li l-partijiet tal-medjazzjoni jaslu għal riżoluzzjoni f’waqtha.
 9. Ġustizzja tal-Proċess
  Il-medjatur għandu jara li kull parti għandha opportunitajiet adegwati biex tkun involuta b’mod xieraq fil-proċess, b’mod partikolari fil-każ ta’ żbilanċi fil-poter bejn il-partijiet. Il-medjatur għandu jagħti aktar attenzjoni f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm żbilanċ bejn parti waħda u oħra, pereżempju fejn parti waħda tkun assistita minn konsulent legali u l-oħra ma tkunx, u għandu għalhekk iwissi lill-parti li huwa jqis li tkun fi żvantaġġ li għandha tindirizza l-iżbilanċ malajr kemm jista’ jkun filwaqt li tħalliha żmien raġonevoli biex tagħmel dan. Jekk l-iżbilanċ ma jiġix indirizzat, il-medjatur għandu jiżgura li l-parti l-oħra ma titħalliex tabbuża mis-sitwazzjoni ta’ żbilanċ matul is-sessjonijiet ta’ medjazzjoni. Il-medjatur għandu jiżgura li s-sessjonijiet ta’ medjazzjoni jitmexxew b’mod li jagħti lill-partijiet kollha opportunità adegwata biex jindirizzaw il-kwistjonijiet ta’ importanza għalihom.

  Jekk jitqies xieraq, il-medjatur jista’, wara li jinforma lill-partijiet, itemm il-medjazzjoni jekk iqis li t-tkomplija tal-medjazzjoni x’aktarx ma tirriżultax f’soluzzjoni.

  Barra minn hekk, f’każijiet ta’ medjazzjoni tal-familja, medjatur għandu, wara li jinforma lill-partijiet, itemm il-medjazzjoni jekk iqis li t-tkomplija tal-medjazzjoni tista’ tqiegħed lil waħda mill-partijiet f’riskju; jew jistgħu jpoġġu tfal li huma minorenni f’riskju.

 10. Kunflitt ta’ Interess
  Medjatur għandu d-dmir u l-obbligu li jiżvela lill-partijiet kwalunkwe kunflitt ta’ interess attwali jew perċepit hekk kif isir jaf bih jekk qabel ma jaċċetta jew wara li jkun aċċetta li jaġixxi.

  F’każijiet bħal dawn il-medjatur jista’ jaċċetta jew ikompli l-medjazzjoni biss sakemm il-partijiet jagħtu l-kunsens espliċitu tagħhom, bil-miktub, u jkun raġonevolment ċert li jkun jista’ jwettaq il-medjazzjoni b’indipendenza sħiħa sabiex jiggarantixxi imparzjalità sħiħa.

  Kwalunkwe parti fil-medjazzjoni għandha d-dritt li tirrifjuta li tidher quddiem tali medjatur, f’liema każ il-medjatur għandu jirtira.

  Il-medjaturi għandhom iżommu f’moħħhom li d-dmir li jiżvelaw kunflitt ta’ interess huwa obbligu kontinwu matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

 11. Pariri Legali u Oħrajn Kwalunkwe
  proċess ta’ medjazzjoni, jekk jirnexxi, ikollu riperkussjonijiet legali fuq id-drittijiet u l-obbligu tal-partijiet għall-medjazzjoni. Għaldaqstant, il-medjaturi għandhom iħeġġu lill-partijiet ifittxu parir legali qabel ma jimpenjaw ruħhom għall-iffirmar u l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe ftehim ta’ riżoluzzjoni. Jekk il-partijiet, jew kwalunkwe waħda minnhom, ma jkunux assistiti minn avukat matul il-proċess ta’ medjazzjoni, il-medjatur għandu jagħmilhom konxji, a priori, li jistgħu jiġu assistiti minn avukat, prokuratur legali jew kwalunkwe individwu maħtur minnhom matul il-medjazzjoni. Hu/Hija għandhom jħossu lill-partijiet li l-parir legali għandu dejjem jintalab mingħand l-avukati tagħhom stess.

  Medjatur, tkun xi tkun it-telefonata jew il-professjoni tiegħu, ma għandu jagħti l-ebda parir professjonali lill-ebda parti fil-medjazzjoni u għandu jinforma lill-partijiet fil-medjazzjoni li huwa qed jaġixxi biss bħala medjatur u mhux f’xi kapaċità oħra u bħala tali se joqgħod lura milli jagħti parir professjonali.

 12. Terminazzjoni tal-Medjazzjoni
  Il-medjazzjoni tintemm jew meta jintlaħaq ftehim sħiħ, jew meta l-partijiet ma jkunux jistgħu jaslu għal soluzzjoni għat-tilwima tagħhom, jew meta waħda mill-partijiet tagħżel li ma tkomplix bil-proċess ta’ medjazzjoni. Il-medjazzjoni għandha tintemm ukoll jekk il-partijiet jilħqu soluzzjoni parzjali biss.

  F’dawk il-każijiet fejn il-partijiet ma jaslux għal soluzzjoni tat-tilwima jew ta’ kwistjoni jew kwistjonijiet fit-tilwima, il-medjatur għandu jabbanduna l-medjazzjoni biss wara li jkun sodisfatt bis-sħiħ li wara li jkun ta lill-partijiet l-opportunità li jerġgħu jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom, kwalunkwe sforz ulterjuri ma jwassalx għar-riżoluzzjoni tat-tilwima.

  Il-partijiet tal-medjazzjoni huma meħtieġa bil-liġi li jeżegwixxu ftehim bil-miktub biss meta jintlaħaq ftehim sħiħ. Madankollu, fil-każ ta’ soluzzjoni parzjali, il-medjatur għandu jordna lill-partijiet ifasslu u jiffirmaw dokument li jinkorpora dawk il-kwistjonijiet li dwarhom ikun intlaħaq ftehim.

  Mhuwiex ir-rwol tal-medjatur li jabbozza l-ftehim ta’ soluzzjoni wara soluzzjoni milħuqa permezz tal-medjazzjoni. Medjatur għandu sempliċiment iforni lill-partijiet tal-medjazzjoni b’dokument bil-miktub debitament iffirmat minnu stess, fejn jikkonferma li ntlaħaq ftehim sħiħ bejn il-partijiet dwar il-kwistjonijiet imsemmija fid-dokument u li l-medjazzjoni ġiet itterminata. Jekk il-medjazzjoni tintemm minħabba li ma jintlaħaqx ftehim, il-medjatur għandu jipprovdi lill-partijiet b’dikjarazzjoni f’dan is-sens. Kull ftehim milħuq għandu dejjem jitfassal mill-avukati tal-partijiet tal-medjazzjoni jew mill-partijiet infushom. Jekk il-partijiet ma jkunux rappreżentati minn avukati fil-medjazzjoni, il-medjatur għandu jaġġorna l-medjazzjoni sabiex il-partijiet ikunu jistgħu jfittxu assistenza legali fl-abbozzar tal-ftehim finali.

 13. Skwalifika ta’ Medjatur
  Il-kwalifika ta’ medjatur bl-ebda mod ma tagħti lill-medjatur dritt permanenti. Iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta jista’ jneħħi persuna mil-lista ta’ medjaturi jekk, fl-opinjoni meqjusa tiegħu, tali persuna titqies li mhijiex kapaċi tkompli fil-kariga, jew fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi msemmija fl-Att.
 14. Interpretazzjoni u Applikazzjoni ta’ Dan il-Kodiċi

  L-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kodiċi u ta’ kwalunkwe regoli jew linji gwida li jistgħu jinħarġu taħtu, minn żmien għal żmien, għandha tkun vestita biss u esklussivament fil-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

  Il-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru għandu jkollu wkoll is-setgħa li jieħu tali azzjoni dixxiplinarja kontra kwalunkwe medjatur li l-imġiba tiegħu, fl-opinjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, ma tosservax jew ma tilħaqx l-imġiba meħtieġa mill-prinċipji f’dan il-kodiċi jew fl-opinjoni tal-Bord tikkostitwixxi mġiba li ma tkunx qed issir.

  Medjatur li kontrih issir kwalunkwe allegazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kodiċi jew li ma jsirx aġir, għandu jintalab mill-Bord tal-Gvernaturi jew minn sottokumitat tiegħu maħtur kif xieraq biex iwieġeb kwalunkwe allegazzjoni magħmula fir-rigward tal-imġiba tiegħu/tagħha.

  Il-Bord għandu jiddetermina l-allegazzjonijiet biss wara li jagħti lill-medjatur li kontrih isiru l-allegazzjonijiet kif ukoll lill-persuna li tressaq l-ilment l-opportunità li tinstema’. Matul tali proċedimenti kemm il-medjatur kif ukoll l-ilmentatur jistgħu jiġu assistiti minn avukat.

  In-nuqqas mill-medjatur li jikkoopera mal-Bord tal-Gvernaturi jew li jidher quddiem il-Bord tal-Gvernaturi meta jintalab jagħmel dan għandu jiġi nnotat mill-Bord tal-Gvernaturi jew mis-sottokumitat tiegħu u sakemm il-Bord tal-Gvernaturi ma jqisx li hemm kawża ġustifikabbli għal tali nuqqas ta’ attendenza, il-Bord tal-Gvernaturi jista’ jieħu tali azzjoni jew miżura fir-rigward ta’ tali medjatur li jqis xieraq, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi kollha.

  Medjatur li jinstab ħati li kiser xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-kodiċi jew li naqas milli jirrispetta xi wieħed mill-prinċipji tiegħu jew inkella jinstab ħati li ma sarx imġiba, għandu jneħħi ismu mil-lista ta’ medjaturi għal dak iż-żmien li l-Bord tal-Gvernaturi jqis xieraq u xieraq. Barra minn hekk, il-Bord tal-Gvernaturi jista’, fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu, jiddeċiedi jekk iċ-ċirkustanzi jiġġustifikawx il-pubblikazzjoni ta’ tali tneħħija fl-istampa.

Skip to content