Menu Close

Kodiċi ta' Kondotta għall-Medjaturi

Dan huwa l-kodiċi tal-etika għall-medjaturi magħmul miċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni skont is-setgħat mogħtija lilu mit-Taqsima 5 (j) tal-Att XVI tal-2004.

Dan il-kodiċi huwa maħsub biex jistabbilixxi l-prinċipji etiċi bażiċi li l-medjaturi għandhom josservaw fit-twettiq ta’ dmirijiethom bħala medjaturi. Dawn mhumiex u mhumiex intenzjonati li huma eżawrjenti jew bħala regoli preskrittivi jew dettaljati li jindirizzaw kwalunkwe sitwazzjoni possibbli li tista’ tinqala’ matul il-medjazzjoni. Medjazzjonijiet ġejjin f’forom differenti, għandhom individwi differenti bħala partijiet, jittrattaw firxa ta’ sitwazzjonijiet tal-ħajja — skont dan jippruvaw ikunu preskrittivi b’regoli dettaljati li jittrattaw ma’ kull sitwazzjoni u kull sitwazzjoni ma sservi l-ebda skop utli. Madankollu, il-Bord jemmen li hemm prinċipji etiċi fundamentali u regoli ta’ kondotta li huma meħtieġa li jiġu rrispettati fi kwalunkwe sitwazzjoni minn medjatur — regoli li jittrattaw il-kunfidenzjalità u l-imparzjalità li huma komuni. Dawn ir-regoli, għalhekk, mhumiex intenzjonati biex jipprovdu medjaturi b’manwal komprensiv li se jsolvu l-problemi ta’ kuljum tagħhom stess — iżda jipprovdu gwida li għandha tippermettilhom li permezz ta’ prinċipji ġenerali jindirizzaw dawk is-sitwazzjonijiet billi jressqu l-aħjar ġudizzju tagħhom għal dawk is-sitwazzjonijiet fid-dawl ta’ dawn il-prinċipji.

Dawn ir-regoli huma għalhekk maħsuba biex jipprovdu r-regoli bażiċi li jiżguraw l-integrità tal-proċess ta’ medjazzjoni li jrawmu l-fiduċja u l-kunfidenza tal-konsumaturi li jużaw dan is-servizz bħala l-mod preferut biex isolvu t-tilwim tagħhom. Huwa fl-interess tal-pubbliku ġenerali li l-proċess ta’ medjazzjoni jkun wieħed li huwa bbażat fuq prinċipji etiċi sodi li d-domandi tal-atturi ewlenin f’dak il-proċess mhumiex ivvizzjati b’livelli ta’ integrità u integrità, li mhumiex biss intrinsiċi fil-proċess iżda li huma meqjusa bħala tali mill-utent finali tas-servizz.

Il-Bord jista’ minn żmien għal żmien joħroġ noti ta’ gwida għall-medjaturi jew regoli supplimentari għal dan il-kodiċi, jew ġeneralment jew speċifikament maħsub għal tipi partikolari ta’ medjazzjonijiet.

 1. Preambolu
  Persuni maħtura biex jaġixxu bħala medjaturi kemm taħt id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Medjazzjoni, 2004 (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ “l-Att”) jew skont kwalunkwe liġi oħra fis-seħħ f’Malta, huma meħtieġa li jirrispettaw dan il-Kodiċi ta’ Kondotta. Dan il-Kodiċi għandu jservi bħala gwida għall-medjaturi fit-twettiq tar-responsabbiltajiet professjonali, id-dmirijiet u l-imġiba aċċettabbli tagħhom u huwa maħsub biex jgħinhom jilħqu l-livell mixtieq ta’ kondotta bil-ħsieb li tiġi żgurata l-integrità tal-proċess ta’ medjazzjoni u l-utilità tal-proċess bħala parti mis-soluzzjoni tat-tilwim. Il-medjaturi għandhom ikunu marbuta li josservaw il-prinċipji ta’ kondotta stabbiliti f’dan il-kodiċi.
 2. Kompetenza
  Il-medjatur għandu jaġixxi biss f’tali kapaċità jekk il-Bord iqis li tali persuna tkun f’kundizzjoni tajba u xierqa biex twettaq il-kompitu meħtieġ minnha. Medjatur huwa wkoll taħt obbligu li jtejjeb il-ħiliet u l-abbiltajiet professjonali meħtieġa permezz ta’ taħriġ kontinwu xieraq u aġġornament tal-edukazzjoni u l-prattika tiegħu/tagħha fil-ħiliet tal-medjazzjoni. Huwa għandu jsegwi u jipparteċipa b’mod attiv f’opportunitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ li jippromwovu l-profiċjenza fil-ħiliet ta’ medjazzjoni peress li dawn jistgħu jirriżultaw minn żmien għal żmien.

 3. Imparzjalità
  Il-medjatur irid josserva standards għoljin ta’ kondotta sabiex jiġu żgurati l-integrità u l-ġustizzja tal-proċess. Il-medjaturi għandhom, f’kull ħin, jaġixxu u jippruvaw jaraw li jaġixxu b’imparzjalità lejn il-partijiet u għandhom, akkost ta’ kollox, jevitaw imġiba li timplika preġudizzju favur xi waħda mill-partijiet jew ir-rappreżentanti tagħhom. Il-medjatur irid ikollu l-fiduċja u l-kunfidenza tal-partijiet f’kull ħin matul il-proċess tal-medjazzjoni.

  Sabiex tinżamm il-fiduċja tal-partijiet fl-imparzjalità tal-proċess, il-medjatur għandu jinforma lill-partijiet qabel il-bidu tal-proċess li, jekk tinqala’ l-ħtieġa matul il-medjazzjoni, jista’ jkollu bżonn jagħmel laqgħat fil-privat mal-partijiet fuq bażi individwali. Jekk il-partijiet jew kwalunkwe wieħed minnhom huwa assistit minn konsulent legali matul kwalunkwe ħin matul il-proċess ta’ medjazzjoni, u l-medjatur huwa tal-fehma li huwa fl-aħjar interessi tal-proċess ta’ medjazzjoni li jitwettqu laqgħat fil-privat mal-partijiet fuq bażi individwali, il-medjatur ikollu jistieden lill-partijiet biex jinfurmaw lill-konsulent legali tagħhom dwar il-ħtieġa ta’ tali laqgħa privata. Dawn il-laqgħat ser jinżammu biss jekk iż-żewġ partijiet jaqblu dwar il-kunsens jew mod ieħor għat-twettiq ta’ dawn il-laqgħat privati għandu jingħata bil-miktub lill-medjatur mill-partijiet.

  Il-medjatur flimkien mal-partijiet u l-konsulent legali tagħhom, jekk ikunu assistiti, għandu, fl-ewwel laqgħa, jiddetermina l-mod kif isiru l-komunikazzjonijiet bejn il-medjatur, il-partijiet u l-konsulent legali rispettiv tagħhom. Fin-nuqqas ta’ tali ftehim, il-medjatur jikkomunika biss mal-partijiet u mhux mal-konsulenti tagħhom jew ma’ rappreżentanti oħra.

  Il-medjatur għandu, skont il-metodu ta’ komunikazzjoni miftiehem skont dan t’hawn fuq, jinnotifika lill-partijiet u lill-konsulent legali tagħhom, jekk ikunu assistiti hekk, bid-dati, il-ħinijiet u l-post fejn ikunu se jinżammu s-seduti, flimkien mal-partijiet, kemm individwalment kif ukoll kollettivament.

  Id-dati, il-post u l-ħinijiet tas-seduti għandhom, sa fejn ikun prattikabbli, jiġu miftiehma mill-partijiet kollha. Il-medjatur għandu juża l-aħjar sforzi biex jiżgura li jintlaħaq ftehim fid-dati, il-post u l-ħinijiet tal-laqgħat ta’ medjazzjoni, u għandu jippermetti flessibbiltà suffiċjenti li twassal għal soluzzjoni amikevoli, fil-każ li kwalunkwe wieħed minnhom ma jkunx jista’ jżomm ħatra soda. Madankollu medjatur għandu jkollu ġudizzju imparzjali dwar il-proċess u fejn ikun jidher li parti tkun qed tabbuża mill-flessibilità tal-proċess, il-medjatur għandu jiżgura li l-proċess ma jkunx limitat u jista’ f’sitwazzjonijiet bħal dawn jiffissa dati, postijiet u ħinijiet għal-laqgħat ta’ medjazzjoni anke fin-nuqqas tal-ftehim tal-partijiet jew ta’ kwalunkwe wieħed minnhom.

 4. Il-kunfidenzjalità
  Il-komunikazzjonijiet jew id-diskussjonijiet ta’ riżolviment kollha minn u bejn il-partijiet matul il-medjazzjoni għandhom jibqgħu kunfidenzjali u ma għandha tkun ammissibbli l-ebda evidenza ta’ xi ħaġa jew dokumenti prodotti matul il-proċess ta’ medjazzjoni fi kwalunkwe proċediment ta’ litigazzjoni.

  Il-medjatur għandu jiżgura wkoll li l-partijiet ikkonċernati jidħlu fi ftehim bil-miktub li jirrifletti din il-pożizzjoni u fejn kull waħda mill-partijiet taqbel u tirrikonoxxi li, fi kwalunkwe proċedura kontradittorja eventwali, bl-ebda mod ma tagħmel referenza għal kwalunkwe dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni oħra li setgħet saret taf bih biss minħabba l-fatt li tali dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni oħra ġew żvelati lilu matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

  Barra minn hekk, il-medjatur innifsu m’għandux u ma jistax ikun imġiegħel jagħmel xi żvelar ta’ kwistjonijiet li dwarhom isir jaf minħabba l-uffiċċju jew ir-rwol ta’ medjatur, sakemm kull waħda mill-partijiet fil-proċess ta’ medjazzjoni ma tkunx qablet kif xieraq u b’mod espliċitu, bil-miktub, għall-iżvelar ta’ tali informazzjoni mill-medjatur.

  Il-medjatur għandu jiżgura li l-aspettattivi tal-partijiet dwar il-kunfidenzjalità jiġu kkomunikati u mifhuma mill-partijiet.

  Minbarra r-rekwiżit statutorju ta’ kunfidenzjalità, kwalunkwe informazzjoni żvelata b’mod kunfidenzjali lil medjatur minn waħda mill-partijiet ma għandhiex tiġi żvelata lill-parti jew partijiet oħra mingħajr il-permess espress tal-parti kkonċernata.

  Biex ma jkunx hemm dubju, l-obbligu ta’ kunfidenzjalità ta’ medjatur ma jestendix għal kwistjonijiet jew informazzjoni oħra li jiġu għall-għarfien tal-medjatur barra l-ammblema tal-proċess ta’ medjazzjoni. Għaldaqstant, il-medjatur għandu javża lill-partijiet għall-proċess ta’ medjazzjoni minn qabel li kwalunkwe informazzjoni, dokumentarju jew mod ieħor li jista’ jitressaq għall-attenzjoni tiegħu barra l-ammball tal-proċess ta’ medjazzjoni, għandha tkun disponibbli għall-partijiet kollha għall-proċess ta’ medjazzjoni.

  Minkejja dan ta’ hawn fuq, fl-eventwalità li medjatur ikun fil-pussess ta’ informazzjoni dwar it-tilwima li tkun is-suġġett tal-proċess ta’ medjazzjoni li tkun qed titmexxa minnha bi kwalunkwe mod ħlief waqt laqgħa ta’ medjazzjoni jew permezz ta’ korrispondenza jew ta’ sottomissjonijiet bil-miktub li jiffurmaw parti mill-proċess, u l-medjatur iħoss li l-informazzjoni inkwistjoni tista’ b’mod raġonevoli tqiegħed il-medjatur f’kunflitt ta’ interess jew f’sitwazzjoni fejn hu/hi ma jistax/tistax jaqdi/taqdi d-dmirijiet tiegħu/tagħha kif meħtieġ mil-liġi u minn dan il-kodiċi, il-medjatur minnufih għandu jirtira minnufih mill-proċess.

  Il-medjatur jista’, madankollu, jagħmel żvelar liċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għal finijiet ta’ statistika mingħajr ma jikxef jew huwa probabbli li jiżvela l-identità ta’ persuna li dwarha tirrelata l-informazzjoni jew li inkella jippermetti li jiġu identifikati ċ-ċirkostanzi partikolari tat-tilwima.

 5. Il-proċedura
  Qabel il-bidu tal-medjazzjoni, il-medjatur għandu jiżgura li l-partijiet fehmu u espressament qablu dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Medjazzjoni li jistabbilixxi t-termini tal-medjazzjoni u b’mod partikolari kwalunkwe dispożizzjoni applikabbli marbuta mal-obbligi ta’ kunfidenzjalità dwar il-medjatur u dwar il-partijiet.

  Il-Ftehim għandu jkun datat u ffirmat mill-partijiet ta’ medjazzjoni u mill-medjatur b’antiċipazzjoni tal-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

  Huwa rikonoxxut li kull tilwima jista’ jkollha l-karatteristiċi partikolari tagħha u li għaldaqstant hemm bżonn ta’ element ta’ flessibbiltà fil-proċeduri u fil-metodi użati biex jiġu indirizzati tilwimiet differenti.

  Il-medjatur għandu l-libertà fi ħdan l-ambit tal-obbligi ta’ imparzjalità u kunfidenzjalità biex jiddetermina l-proċedura li għandha tiġi adottata matul proċess ta’ medjazzjoni partikolari. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-medjatur għandu jispjega b’mod ċar il-proċedura li beħsiebu jadotta għall-medjazzjoni partikolari lill-partijiet u, jekk ikun hemm bżonn, lir-rappreżentanti legali tagħhom fil-bidu tal-proċess ta’ medjazzjoni.
 6. Ir-rwol tal-medjatur
  Fit-twettiq tal-proċess ta’ medjazzjoni, ir-rwol prinċipali tal-medjatur huwa li jassisti u jiffaċilita lill-partijiet fil-medjazzjoni biex isibu soluzzjoni għat-tilwima msemmija għal medjazzjoni. Il-medjatur għandu jevita li jindirizza kwistjonijiet waqt il-laqgħat ta’ medjazzjoni li ma jkunux rilevanti għall-kwistjoni riferuta għall-medjazzjoni, sakemm ma jkunx fl-aħjar sentenza tiegħu/tagħha, dawn il-kwistjonijiet jistgħu jwasslu biex il-partijiet jaslu għal soluzzjoni.

  Il-medjatur huwa responsabbli għall-ġestjoni tal-proċess tal-medjazzjoni; waqt li jikkontrolla l-proċess, huwa ma jikkontrollax il-kontenut tad-diskussjoni jew l-eżitu tal-litiġju.Għalhekk, huwa għandu jagħmilha ċara lill-partijiet fil-bidu li:
  1. Il-kompitu tiegħu/tagħha huwa li jiffaċilita d-diskussjoni u li hu/hi bl-ebda mod ma jkun qed jaġixxi bħala mħallef;
  2. it-tilwima hija tagħhom stess;
  3. għaldaqstant jeħtieġ li jieħdu rwol attiv fil-proċess;
  4. u huma qegħdin hemm biex jiddiskutu kwistjonijiet bejniethom dwar il-merti ta’ soluzzjoni potenzjali u biex jipperswadu lil xulxin u mhux lill-medjatur.
  1. B’mod ċar, id-dmir u r-rwol tal-medjatur huwa li jgħinu lill-partijiet biex isibu modi u mezzi biex isolvu d-differenzi tagħhom u filwaqt li hu/hi ma għandhomx jieħdu deċiżjonijiet għall-partijiet, hu għandu jassistihom biex ifittxu, jesploraw u jidentifikaw l-għażliet għas-saldu. Il-medjatur għandu wkoll ikollu rwol attiv billi jissuġġerixxi lill-partijiet x’jemmen li jkun ġust sabiex jgħinhom jegħlbu kull ostakolu.

   Matul il-kors ta’ proċess ta’ medjazzjoni jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn il-medjaturi jkollhom bżonn jikkonsultaw dwar l-aħjar kors ta’ azzjoni biex b’mod partikolari jieħdu ċirkostanzi bħal u meta jinqalgħu. Medjatur li jitqiegħed f’tali sitwazzjonijiet fejn jista’ jkollu bżonn gwida dwar ir-rwol u l-kondotta mistennija minnu jista’ jitlob liċ-Ċentru bil-miktub għal gwida miċ-Ċentru dwar l-aħjar azzjoni li jista’ jieħu fiċ-ċirkostanzi. Wara li jikkunsidra kwistjoni msemmija, iċ-Ċentru għandu jagħti gwida lill-medjatur dwar il-mod li bih għandu jipproċedi fiċ-ċirkostanzi biex jiżgura l-integrità, ir-realtà u l-perċezzjoni tal-proċess ta’ medjazzjoni. Xejn f’dak li ntqal hawn fuq m’għandu jiġi interpretat bħala raġuni għal medjatur, jekk jidhirlu li huwa/hija fl-aħjar sentenza tiegħu/tagħha li m’għadux jista’ jagħmel medjazzjoni partikolari b’mod imparzjali biex jirtira mill-kariga tiegħu/tagħha bħala medjatur.
 1. Setgħa li tissetilja
  Il-medjatur għandu, fil-bidu tal-proċess, jitlob lill-partijiet kollha involuti fil-medjazzjoni jekk għandhomx awtorità biex isolvu t-tilwima f’isimhom jew jekk għandhomx ifittxu li jiksbu l-approvazzjoni mingħand xi ħadd ieħor qabel ma jintlaħaq ftehim.

  Fil-każ li xi waħda mill-partijiet jew kwalunkwe waħda mill-partijiet tkun qed taġixxi f’isem ieħor, bħal kumpanija jew persuna oħra permezz ta’ prokura, u ma jkollhiex l-awtorità li ssolvi kwistjonijiet mingħajr istruzzjonijiet minn qabel tal-korp jew tal-persuna rappreżentata, il-medjatur għandu jiżgura li kwalunkwe ftehim milħuq fil-medjazzjoni jkun soġġett għall-approvazzjoni bil-miktub mill-persuna awtorizzata li torbot lill-kumpanija jew lil tali persuna oħra, qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim mill-partijiet.

 2. Medjaturi biex jaġixxu malajr
  Il-medjatur għandu jibda l-medjazzjoni malajr kemm jista’ jkun wara li ssir ir-referenza. Barra minn hekk, huwa għandu jiżgura li l-partijiet ta’ medjazzjoni jaslu għal riżoluzzjoni f’waqtha.

 3. L-imparzjalità tal-proċess
  Il-medjatur għandu jara li kull parti jkollha opportunitajiet adegwati biex tkun involuta sew fil-proċess, b’mod partikolari fil-każ ta’ żbilanċi tal-poter bejn il-partijiet. Il-medjatur għandu jħallas aktar kura f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm żbilanċ bejn waħda mill-partijiet u oħra, pereżempju fejn parti waħda tkun assistita minn konsulent legali u l-ieħor ma jkunx, u għandu għalhekk ikun kawt il-parti li hu/hi tqis/tqis li jkun fi żvantaġġ li hu/hi għandu/ha j/tindirizza l-iżbilanċ hekk kif ikun prattikabbli waqt li tippermettilu/jkollha żmien raġonevoli biex jagħmel hekk. Jekk dan l-iżbilanċ ma jiġix indirizzat, il-medjatur għandu jiżgura li l-parti l-oħra ma titħalliex tabbuża mis-sitwazzjoni ta’ żbilanċ matul is-sessjonijiet ta’ medjazzjoni. Il-medjatur għandu jiżgura li s-sessjonijiet ta’ medjazzjoni jitwettqu b’mod li jagħti lill-partijiet kollha opportunità xierqa biex jindirizzaw il-kwistjonijiet ta’ importanza għalihom.

  Jekk jitqies xieraq, il-medjatur jista’, wara li jinforma lill-partijiet, itemm il-medjazzjoni jekk iqis li huwa improbabbli li t-tkomplija tal-medjazzjoni tirriżulta f’soluzzjoni.

  Barra minn hekk, fil-każijiet ta’ medjazzjonijiet ta’ familji, il-medjatur għandu, wara li jinforma lill-partijiet, itemm il-medjazzjoni jekk iqis li t-tkomplija tal-medjazzjoni tista’ tpoġġi lil waħda mill-partijiet fir-riskju; jew jistgħu jpoġġu tfal taħt l-età li jkunu f’riskju.

 4. Kunflitt ta’ Interess
  Il-medjatur għandu d-dmir u l-obbligu li jiżvela lill-partijiet kwalunkwe kunflitt ta’ interess attwali jew perċepit hekk kif isir konxju ta’ dan jew qabel ma jaċċetta jew wara li jkun aċċetta li jieħu azzjoni.

  F’każijiet bħal dawn il-medjatur jista’ jaċċetta jew ikompli l-medjazzjoni biss sakemm il-partijiet jagħtu l-kunsens espliċitu, bil-miktub, u sakemm ikun raġonevolment ċert li jkun jista’ jwettaq il-medjazzjoni b’indipendenza sħiħa sabiex tkun garantita imparzjalità sħiħa.

  Kwalunkwe parti fil-medjazzjoni għandha d-dritt li tirrifjuta li tidher quddiem tali medjatur, f’liema każ il-medjatur għandu jirtira.

  Il-medjaturi għandhom iżommu f’moħħhom li d-dmir li jiġi żvelat kunflitt ta’ interess huwa obbligu kontinwu matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

 5. Pariri legali u oħrajn
  Kwalunkwe proċess ta’ medjazzjoni jista’, jekk jirnexxi, ikollu riperkussjonijiet fuq id-drittijiet u l-obbligu tal-partijiet għal medjazzjoni. Għaldaqstant il-medjaturi għandhom iħeġġu lill-partijiet biex ifittxu parir legali qabel ma jintrabtu mal-iffirmar u l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe ftehim ta’ soluzzjoni. Jekk il-partijiet, jew kwalunkwe wieħed minnhom, ma jkunux assistiti minn konsulent legali matul il-proċess ta’ medjazzjoni, il-medjatur għandu jagħmilhom konxji, a priori, li jistgħu jkunu assistiti minn avukat, prokuratur legali jew kwalunkwe individwu maħtur minnhom matul il-medjazzjoni. Huwa/Hija għandu/ha intima (i) lill-partijiet li parir legali għandu dejjem jintalab mingħand l-avukati tiegħu stess.

  Medjatur, tkun xi tkun is-sejħa jew il-professjoni tiegħu/tagħha, ma għandu jagħti l-ebda parir professjonali lil xi parti u għandu jinforma lill-partijiet bil-medjazzjoni li hu/hi qed jaġixxi biss bħala medjatur u mhux fi kwalunkwe kapaċità oħra u bħala tali hu/hi se j/toqgħod lura milli jagħti/tagħti parir professjonali.

 6. Terminazzjoni tal-medjazzjoni
  Il-medjazzjoni tintemm jew meta jintlaħaq ftehim sħiħ, jew meta l-partijiet ma jkunux jistgħu jaslu għal soluzzjoni għat-tilwima tagħhom, jew meta waħda mill-partijiet tagħżel li ma tkomplix bil-proċess ta’ medjazzjoni. Il-medjazzjoni jenħtieġ li tintemm ukoll jekk il-partijiet jilħqu saldu parzjali biss.

  F’dawk il-każijiet fejn il-partijiet ma jaslux għal soluzzjoni tat-tilwima jew ta’ kwistjoni jew kwistjonijiet tat-tilwima, il-medjatur jenħtieġ li jabbanduna l-medjazzjoni biss wara li jkun issodisfa bis-sħiħ li wara li jkun ta lill-partijiet l-opportunità li jikkunsidraw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom, kwalunkwe sforz ulterjuri ma jwassalx għas-soluzzjoni tat-tilwima.

  Il-partijiet ta’ medjazzjoni huma meħtieġa bil-liġi biex jeżegwixxu ftehim bil-miktub biss meta jintlaħaq ftehim sħiħ. Madankollu, fil-każ ta’ saldu parzjali, il-medjatur jenħtieġ li jistieden lill-partijiet biex ifasslu u jiffirmaw dokument li jinkorpora dawk il-kwistjonijiet li dwarhom ikun intlaħaq ftehim.

  Mhuwiex ir-rwol tal-medjatur li jabbozza l-ftehim ta’ soluzzjoni wara ftehim milħuq permezz tal-medjazzjoni. Medjatur għandu biss jipprovdi lill-partijiet ta’ medjazzjoni b’dokument bil-miktub iffirmat kif xieraq minnu nnifsu, li permezz tiegħu jikkonferma li jkun intlaħaq ftehim sħiħ bejn il-partijiet dwar il-kwistjonijiet imsemmija fid-dokument u li l-medjazzjoni tkun intemmet. Jekk il-medjazzjoni tiġi terminata minħabba li ma tintlaħaq l-ebda soluzzjoni, il-medjatur għandu jipprovdi lill-partijiet b’dikjarazzjoni f’dan is-sens. Kwalunkwe ftehim milħuq għandu jsir invarjabilment mill-avukati tal-partijiet ta’ medjazzjoni jew mill-partijiet infushom. Jekk il-partijiet ma jkunux irrappreżentati minn avukati waqt il-medjazzjoni, il-medjatur għandu jaġġorna l-medjazzjoni sabiex jippermetti lill-partijiet ifittxu assistenza legali fl-abbozzar tal-ftehim finali.

 7. Skwalifika ta’ medjatur
  Il-kwalifika ta’ medjatur ma tagħti bl-ebda mod lil medjatur dritt permanenti. Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni ta’ Malta jista’ jneħħi persuna mil-lista ta’ medjaturi jekk, fl-opinjoni kkunsidrata tagħha, tali persuna titqies li mhix tajba biex tkompli fil-kariga, jew fi kwalunkwe ċirkostanza msemmija fl-Att.

 8. Interpretazzjoni u Applikazzjoni ta’ dan il-Kodiċi
  L-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kodiċi u ta’ kwalunkwe regoli jew linji gwida li jistgħu jinħarġu hemmhekk, minn żmien għal żmien, għandhom jiġu vestiti biss u esklussivament fil-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

  Il-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru għandu wkoll ikollu s-setgħa li jieħu tali azzjoni dixxiplinarja kontra kwalunkwe medjatur li l-kondotta tiegħu, fl-opinjoni tal-Bord tal-Gvernaturi, ma taderixxix ma’ jew ma tilħaqx il-kondotta meħtieġa mill-prinċipji f’dan il-kodiċi jew fl-opinjoni tal-Bord tikkostitwixxi mġiba li ma ssirx.

  Medjatur li kontrih isiru kwalunkwe allegazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kodiċi jew tal-imġiba li ma ssirx, għandu jissejjaħ mill-Bord tal-Gvernaturi jew minn sottokumitat maħtur b’mod xieraq biex iwieġeb għal kwalunkwe allegazzjoni li tkun saret fir-rigward tal-imġiba tiegħu.

  Il-Bord jiddetermina biss l-allegazzjonijiet wara li jagħti lill-medjatur li kontrih ikunu saru l-allegazzjonijiet kif ukoll lill-persuna li tkun qed tagħmel l-ilment xieraq li jinstema’.Matul tali proċedimenti kemm il-medjatur kif ukoll l-ilmentatur jistgħu jkunu assistiti minn konsulent legali.

  In-nuqqas mill-medjatur li jikkoopera ma’ jew li jidher quddiem il-Bord tal-Gvernaturi meta jintalab jagħmel dan għandu jiġi nnotat mill-Bord tal-Gvernaturi jew is-sottokumitat tiegħu u sakemm il-Bord tal-Gvernaturi jikkunsidra li hemm kawża ġustifikabbli għal tali nuqqas ta’ attendenza, il-Bord tal-Gvernaturi jista’ jieħu tali azzjoni jew miżura fir-rigward ta’ tali medjatur, kif jidhirlu li jkun xieraq, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi kollha.

  Medjatur misjub ħati li jkun kiser xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-kodiċi jew ikun naqas li jimxi ma’ xi wieħed mill-prinċipji tiegħu jew li jkun instab ħati b’xi mod ieħor minn imġiba li ma ssirx, għandu jkollu ismu/isimha mneħħi mil-lista ta’ medjaturi sakemm il-Bord tal-Gvernaturi jidhirlu xieraq u xieraq. Barra minn hekk, il-Bord tal-Gvernaturi jista’, fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu, jiddeċiedi jekk iċ-ċirkustanzi jiġġustifikawx il-pubblikazzjoni ta’ tali tneħħija fl-istampa.
Skip to content