Menu Close

Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data

Ir-Regolament (UE) 2016/679 dwar il-Protezzjoni Ġenerali tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (il-Kap 586) jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali kemm jekk b’mod elettroniku kif ukoll f’forma manwali. Iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għandu jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stipulati f’din il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Għanijiet għall-ġbir tad-data
Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni ta’ Malta jiġbor u jipproċessa informazzjoni biex iwettaq l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni preżenti. Id-data kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont il-Leġiżlazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data u f’termini tal-Att dwar il-Medjazzjoni Cap.474. 474.

Riċevituri tad-data
L-informazzjoni personali tiġi aċċessata mill-impjegati li huma assenjati biex iwettqu l-funzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta. Id-data Personali ser tiġi żvelata lill-Medjaturi u lill-partijiet involuti fil-medjazzjoni relattiva. L-iżvelar jista’ jsir ukoll lil partijiet terzi iżda biss kif awtorizzat mil-liġi.

Drittijietek
Inti intitolat (a) li tkun taf, bla ħlas, x’tip ta’ informazzjoni żżomm u tipproċessa ċ-Ċentru tal-Medjazzjoni ta’ Malta dwar u għaliex, min għandu aċċess għaliha, kif jinżamm u kif jinżamm aġġornat, għal kemm żmien tinżamm, u x’qed tagħmel l-Unità biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Il-GDPR jistabbilixxi proċedura formali biex jiġu indirizzati t-talbiet għall-aċċess tas-suġġett tad-data. Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għal kwalunkwe informazzjoni personali li tinżamm dwarhom miċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta, jew fil-kompjuter jew f’fajls manwali. Talbiet għal aċċess għal informazzjoni personali minn suġġetti tad-data għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu lill-President taċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta. Id-dettalji ta’ identifikazzjoni tiegħek bħan-numru ta’ ID, l-isem u l-kunjom iridu jiġu sottomessi mat-talba għal aċċess. F’każ li niltaqgħu ma’ diffikultajiet ta’ identifikazzjoni, tista’ tintalab tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni.

Iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta għandu l-għan li jikkonforma kemm jista’ jkun malajr mat-talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni personali u se jiżgura li jingħata fi żmien raġonevoli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn xahar mill-wasla tat-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni valida għal dewmien. Meta talba għal aċċess ma tkunx tista’ tiġi sodisfatta fi żmien raġonevoli, ir-raġuni tiġi spjegata bil-miktub lis-suġġett tad-data li jagħmel it-talba. Jekk ikun hemm xi ksur ta’ data, is-suġġett tad-data jiġi infurmat b’dan.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jitolbu li l-informazzjoni tagħhom tiġi emendata, titħassar jew ma tintużax f’każ li r-riżultati tad-data ma jkunux korretti.

F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba tiegħek għal aċċess, inti tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni u d-data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu huma pprovduti hawn taħt.

Politika ta’ Żamma
Id-data personali tiegħek tinġabar permezz tal-Att tal-474 dwar l-Att XVI tal-2004.

L-iskeda li ġejja tiddeskrivi r-rekwiżiti ta’ żamma għall-kategoriji varji ta’ dokumentazzjoni fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

Id-data li jeħtieġ li tinqered wara l-perjodi ta’ żmien innotat se tintrema b’mod effiċjenti biex jiġi żgurat li tali informazzjoni ma tkunx għadha disponibbli fi ħdan iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ta’ Malta.

Kategorija ta’ Dokument

Perjodu ta’ Żamma

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni biex taġixxi bħala Medjatur

20 sena

Sabiex tkun tista’ twettaq funzjonijiet skont il-Kap tal-Att dwar il-Medjazzjoni. 474.

Talba għal Medjazzjoni

10 snin

Bħal hawn fuq

Talba għall-Ħatra ta’ Medjatur

10 snin

Bħal hawn fuq

Avviż ta’ Ħatra tal-Medjatur

10 snin

Bħal hawn fuq

Ġurament tal-Kunfidenzjalità

10 snin

Bħal hawn fuq

Terminazzjoni tal-Medjazzjoni

10 snin

Bħal hawn fuq

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq l-email: reuben.a.pullicino@gov.mt jew bin-numru tat-telefon: + 356 2334 6356.

Kontrollur tad-Data — Chairperson Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta
Il-kontrollur tad-Data taċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz:
158, Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176

Isem: Dr. Vincent Micallef
Mobile: +356 9923 5505
Email: vince@vmlegal.mt

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data
Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz:
Level 2, Airways House,
Triq il-Kbira,
Sliema SLM 1549
Telefon: +356 2328 7100
Email: idpc.info@gov.mt

Skip to content