Menu Close

Rwoli u Dmirijiet tal-Medjatur

Ir-rwol prinċipali tal-medjatur huwa li jiffaċilita l-komunikazzjoni bejn il-partijiet f’kunflitt bil-għan li jgħinhom jaslu għal riżoluzzjoni volontarja għat-tilwima tagħhom li tkun f’waqtha, ġusta u kosteffikaċi. Għalkemm il-medjatur jamministra l-laqgħa u huwa responsabbli għall-proċedimenti, huwa ma għandux jimponi soluzzjonijiet jew deċiżjonijiet u m’għandu l-ebda setgħa li jisforza soluzzjoni. Soluzzjoni għandha tintlaħaq biss bi ftehim bejn il-partijiet. Dawn huma responsabbli għas-soluzzjoni finali tat-tilwim. Barra minn hekk, medjatur m’għandu l-ebda dritt jew dmir li jagħti pariri legali lill-partijiet anke jekk dan ikun avukat. Il-partijiet għandhom ifittxu parir legali biss mingħand il-konsulent legali tagħhom. Il-medjatur, madankollu, jista’ jqajjem kwistjonijiet u jgħin lill-partijiet jesploraw l-għażliet.

It-twaqqif tal-ewwel laqgħa Wara l-ħatra tiegħu/tagħha, il-medjatur jikkuntattja lill-partijiet jew lill-avukat tagħhom biex jistabbilixxi data għall-organizzazzjoni tal-ewwel laqgħa.

Il-partijiet tal-medjazzjoni jistgħu jiġu assistiti minn avukat, prokuratur legali jew kwalunkwe individwu maħtur minnhom kemm qabel kif ukoll matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

L-ewwel laqgħa u reviżjoni tal-proċeduri ta’ medjazzjoni Fl-ewwel laqgħa, il-medjatur:

 • titlob lill-partijiet biex jiffirmaw, flimkien miegħu, il-Mudell ta’ Ftehim ta’ Medjazzjoni taċ-Ċentru li jistabbilixxi t-termini u l-qafas għat-tmexxija tal-proċess ta’ medjazzjoni;
 • jagħti deskrizzjoni qasira tar-rwol tiegħu u dak tal-partijiet u jispjega l-proċess ta’ medjazzjoni b’referenza partikolari għad-dispożizzjonijiet statutorji li jirregolaw il-kunfidenzjalità;
 • jiddiskuti mal-partijiet jekk jaqblux li jagħtu l-kunsens tagħhom bil-miktub li jawtorizzawh/a jorganizza laqgħat separati ma’ kull wieħed minnhom fuq bażi individwali;
 • jistieden lill-partijiet jagħtu rendikont qasir tal-fatti tat-tilwima mill-perspettiva tiegħu/tagħha. Dan jista’ jsir jew f’sessjoni konġunta jew jista’ jsir privatament mal-medjatur sakemm il-partijiet ikunu qablu li jorganizzaw laqgħat separati;
 • jistaqsu mistoqsijiet biex jiċċaraw ċerti kwistjonijiet bl-għan li jgħinu lill-partijiet jegħlbu kwalunkwe ostaklu u jesploraw għażliet għal soluzzjoni.

Id-Dmirijiet tal-Medjatur Il-medjatur għandu d-dmirijiet li ġejjin biex josserva:

 • Il-Kodiċi ta’ Kondotta il-medjatur huwa meħtieġ mill-Att li jsegwi l-Kodiċi ta’ Kondotta taċ-Ċentru għall-Medjaturi fil-qadi ta’ dmirijiethom bħala medjaturi.
 • Imparzjalità Medjatur għandu jagħmilha ta’ medjatur biss għal dawk il-kwistjonijiet li fihom ikun jista’ jibqa’ imparzjaliL-imparzjalità tfisser il-libertà mill-favoritiżmu, il-preġudizzju jew il-preġudizzju kemm fl-imġiba kif ukoll fid-dehra. Jekk fi kwalunkwe ħin il-medjatur ma jkunx jista’ jmexxi l-proċess b’mod imparzjali, jew il-partijiet, jew kwalunkwe waħda minnhom, jesprimu dubju dwar kwalunkwe ċirkostanza li tikkonċerna l-imparzjalità tal-medjatur, il-medjatur għandu jirtira u ċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni jaħtar medjatur ieħor minfloku.
  • L-imparzjalità u l-Isfida tal-Medjatur Medjatur jista’ jiġi kkontestat għal raġunijiet ta’ imparzjalità minn kwalunkwe parti fil-medjazzjoni. Meta medjatur jiġi sfidat, huwa għandu jirtira u jiġi sostitwit minn medjatur ġdid. Madankollu, jekk il-medjatur ikkontestat ma jirtirax, il-president tal-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru jiddeċiedi dwar il-kontestazzjoni u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u vinkolanti. Jekk il-President isostni l-isfida, jinħatar medjatur sostitut miċ-Ċentru.
  • Notifika ta’ Sfida Il-parti li jkollha l-ħsieb li tikkontesta medjatur għandha tibgħat avviż tal-kontestazzjoni tagħha bil-miktub, fejn tiddikjara r-raġunijiet għal tali kontestazzjoni, lir-Reġistratur, lill-parti jew lill-partijiet l-oħra u lill-medjatur ikkontestat fi żmien 15-il jum wara li l-parti li tkun għamlet il-kontestazzjoni tkun saret, jew setgħet issir, konxja li jeżistu ċirkostanzi li jagħtu lok għal dubju ġustifikabbli dwar l-imparzjalità tal-medjatur.
  • Kunflitt ta’ Interess medjatur għandu d-dmir u l-obbligu li jiżvela lill-partijiet kwalunkwe kunflitt ta’ interess attwali jew perċepit malli jsir jaf bih jekk qabel ma jaċċetta li jaġixxi jew fi kwalunkwe ħin matul il-proċess ta’ medjazzjoni. Jekk medjatur ikollu kunflitt ta’ interess huwa jista’ jaċċetta jew ikompli l-medjazzjoni biss jekk il-partijiet jagħtu kunsens espliċitu bil-miktub, bil-kundizzjoni, madankollu, li jekk il-medjatur iqis li l-kunflitt ta’ interess joħloq l-iċken dubju raġonevoli dwar l-integrità tal-proċess, huwa għandu jirrifjuta li jipproċedi irrispettivament mill-kunsens tal-partijiet għall-kuntrarju.
 • Il-“Kunfidenzjalità” il- “Kunfidenzjalità” hija l-pedament tal-proċess ta’ medjazzjoni. L-att jistipula li dak kollu li ntqal matul il-medjazzjoni, inklużi l-komunikazzjonijiet kollha bejn il-partijiet u l-medjatur huwa kunfidenzjali u l-ebda evidenza ta’ xi ħaġa msemmija jew dokumenti prodotti matul il-proċess ta’ medjazzjoni ma hija ammissibbli fi kwalunkwe proċediment ta’ litigazzjoni. Barra minn hekk, il-medjatur ma jistax jiġi mħarrek bħala xhud dwar dak li seħħ u dwar dak li sar jaf bih matul il-medjazzjoni.Il-medjatur jista’, madankollu, jiżvela lill-Qorti kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-proċess ta’ medjazzjoni sakemm il-partijiet kollha fil-medjazzjoni jagħtu l-kunsens tagħhom bil-miktub. Barra minn hekk, l-iżvelar tal-kontenut tal-ftehim milħuq bejn il-partijiet huwa permess ukoll meta jkun meħtieġ sabiex tiġi evitata ħsara lill-integrità fiżika jew psikoloġika ta’ persuna jew meta l-iżvelar ikun meħtieġ sabiex jiġi implimentat jew infurzat il-ftehim milħuq bejn il-partijiet.
Skip to content