Menu Close

Rwoli u Dmirijiet ta’ Medjatur

Roles and Duties of Mediator

Rwol tal-Medjatur

Ir-rwol prinċipali tal-medjatur huwa li jiffaċilita l-komunikazzjoni bejn il-partijiet f’kunflitt bil-għan li jgħinhom jaslu għal riżoluzzjoni volontarja għat-tilwima tagħhom li tkun f’waqtha, ġusta u kosteffikaċi. Għalkemm il-medjatur jamministra l-laqgħa u huwa responsabbli għall-proċedimenti, huwa ma għandux jimponi soluzzjonijiet jew deċiżjonijiet u m’għandu l-ebda setgħa li jisforza soluzzjoni. Soluzzjoni għandha tintlaħaq biss bi ftehim bejn il-partijiet. Dawn huma responsabbli għas-soluzzjoni finali tat-tilwim. Barra minn hekk, medjatur m’għandu l-ebda dritt jew dmir li jagħti pariri legali lill-partijiet anke jekk dan ikun avukat. Il-partijiet għandhom ifittxu parir legali biss mingħand il-konsulent legali tagħhom. Il-medjatur, madankollu, jista’ jqajjem kwistjonijiet u jgħin lill-partijiet jesploraw l-għażliet.

It-twaqqif tal-ewwel laqgħa
Wara l-ħatra tiegħu/tagħha, il-medjatur jikkuntattja l-partijiet jew il-konsulenti tagħhom biex jistabbilixxu data għall-ewwel laqgħa.

Il-partijiet ta’ medjazzjoni jistgħu jkunu assistiti minn avukat, prokuratur legali jew minn kwalunkwe individwu maħtur minnhom, kemm qabel kif ukoll matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

L-ewwel laqgħa u reviżjoni tal-proċeduri ta’ medjazzjoni
Fl-ewwel laqgħa, il-medjatur:

 • jitlob lill-partijiet jiffirmaw, flimkien miegħu, il-Ftehim dwar il-Medjazzjoni Mudell taċ-Ċentru li jistabbilixxi t-termini u l-qafas għat-twettiq tal-proċess ta’ medjazzjoni;

 • deskrizzjoni qasira tar-rwol tiegħu u tal-partijiet u jispjega l-proċess ta’ medjazzjoni b’referenza partikolari għad-dispożizzjonijiet statutorji li jirregolaw il-kunfidenzjalità;

 • jiddiskuti mal-partijiet jekk jaqblux li jagħtu l-kunsens tagħhom bil-miktub li jawtorizzawh biex jorganizza laqgħat separati ma’ kull wieħed minnhom fuq bażi individwali;

 • jistieden lill-partijiet biex jagħtu rendikont qasir tal-fatti tat-tilwima mill-perspettiva tiegħu/tagħha. Dan jista’ jsir jew f’sessjoni konġunta jew inkella jista’ jsir b’mod privat mal-medjatur sakemm il-partijiet ikunu qablu li jorganizzaw laqgħat separati;

 • staqsi mistoqsijiet biex tiċċara ċerti kwistjonijiet sabiex tgħin lill-partijiet jegħlbu kull ostaklu u jesploraw l-għażliet għar-riżoluzzjoni.

ID-DMIRIJIET TAL-MEDJATUR
Il-medjatur għandu josserva d-dmirijiet li ġejjin:

 • Kodiċi ta’ Kondotta

  Il-medjatur jitlob lill-Medjatur isegwi l-Kodiċi ta’ Kondotta taċ-Ċentru għall-Medjaturi fil-qadi ta’ dmirijiethom bħala medjaturi.

 • Imparzjalità

  Il-medjatur jista’ jservi biss ta’ medjatur f’dawk il-kwistjonijiet li fihom huwa/hija j/tista’ j/tibqa imparzjali. L-imparzjalità tfisser il-libertà mill-favoritiżmu, il-preġudizzju jew il-preġudizzju kemm fil-kondotta kif ukoll fid-dehra.

  Jekk fi kwalunkwe ħin il-medjatur ma jkunx jista’ jwettaq il-proċess b’mod imparzjali, jew il-partijiet, jew kwalunkwe waħda minnhom, jesprimu dubju dwar kwalunkwe ċirkostanza li tikkonċerna l-imparzjalità tal-medjatur, il-medjatur għandu jirtira u ċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni se jaħtar medjatur ieħor minflokha.

  • L-imparzjalità u l-Isfida tal-Medjatur

   Il-medjatur jista’ jiġi kkontestat għal raġunijiet ta’ imparzjalità minn kwalunkwe medjazzjoni. Meta medjatur ikun sfidat hu/hi għandu/ha j/tirtira u j/tissostitwixxi medjatur ġdid. Madankollu, jekk il-medjatur ikkontestat ma jirtirax, il-president tal-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru jiddeċiedi dwar il-kontestazzjoni u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u vinkolanti. Jekk il-President isostni l-isfida, jinħatar Medjatur sostitut miċ-Ċentru.

  • Notifika ta’ Kontestazzjoni

   Il-parti li għandha l-intenzjoni li tikkontesta medjatur għandha tibgħat avviż dwar il-kontestazzjoni tiegħu bil-miktub, fejn tiddikjara r-raġunijiet għal tali kontestazzjoni, lir-Reġistratur, lill-parti l-oħra jew lill-partijiet u l-medjatur sfidat fi żmien 15 jum wara li l-parti li tkun għamlet il-kontestazzjoni tkun saret, jew setgħet issir, konxja li jeżistu ċirkostanzi li jagħtu lok għal dubju ġustifikabbli rigward l-imparzjalità tal-medjatur.

  • Kunflitt ta’ Interess

   Il-medjatur għandu d-dmir u l-obbligu li jiżvela lill-partijiet kwalunkwe kunflitt ta’ interess attwali jew perċepit malli jsir konxju minnu jekk qabel ma jaċċettax li jaġixxi jew fi kwalunkwe ħin matul il-proċess ta’ medjazzjoni.

   Jekk medjatur għandu kunflitt ta’ interess, huwa jista’ jaċċetta jew ikompli l-medjazzjoni biss jekk il-partijiet jagħtu l-kunsens espliċitu bil-miktub, bil-kundizzjoni, madankollu, li jekk il-medjatur iqis li l-kunflitt ta’ interess jagħti lok għal l-iċken dubju raġonevoli dwar l-integrità tal-proċess, huwa għandu jirrifjuta li jipproċedi irrispettivament mill-kunsens tal-partijiet għall-kuntrarju.

 • Il-kunfidenzjalità

  Il-kunfidenzjalità hija l-pedament tal-proċess ta’ medjazzjoni. L-att jistipula li dak kollu li jintqal matul il-medjazzjoni, inklużi l-komunikazzjonijiet kollha bejn il-partijiet u l-medjatur ikunu kunfidenzjali u ma tkun ammissibbli l-ebda evidenza ta’ xi ħaġa jew dokumenti prodotti matul il-proċess ta’ medjazzjoni fi kwalunkwe proċediment ta’ litigazzjoni. Barra minn hekk, il-medjatur ma jistax ikun ikkonvokat bħala xhud ta’ dak li jkun seħħ u dwar dak li jkun sar jaf matul il-medjazzjoni.

  Il-medjatur jista’, madankollu, jiżvela lill-Qorti kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-proċess ta’ medjazzjoni sakemm il-partijiet kollha tal-medjazzjoni jagħtu l-kunsens tagħhom bil-miktub. Barra minn hekk, l-iżvelar tal-kontenut tal-ftehim milħuq bejn il-partijiet huwa wkoll permess meta jkun hemm bżonn li jiġi evitat dannu għall-integrità fiżika jew psikoloġika ta’ persuna jew meta l-iżvelar ikun meħtieġ sabiex jiġi implementat jew infurzat il-ftehim milħuq bejn il-partijiet.

Skip to content